image

 

If you declare with your mouth, “Jesus is Lord”, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.

Romans 10:9 NIV

Our Mission Statement

To bring all peoples to the kingdom of the living God regardless of race, status, belief and religious affiliations through the saving, healing, delivering, and transforming power of the Lord Jesus Christ..

Learn More

Jesus: Resurrection and the Life

Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die".

Read More

#PeaceJIL36

Jesus Is Lord Church Worldwide 36th Anniversary.

News Features
 • LOVE MOVES

  The word LOVE could probably be the most popular word in the whole world
 • WATCH NOW

  Watch our live worship services every Sunday, 10am, 4pm & 10:15pm GMT+8.
 • Undying Hope

  Most of us expect to be at the cemetery with our family and friends to visit our dearly departed.
 • 1

JIL Church St. Francis Square Grand Opening

The Jesus Is Lord (JIL) Church Worldwide is delighted to announce the opening of a new house of worship dedicated to the glory of the Lord Jesus Christ. It will be at the very heart of Metro Manila, standing proudly in the very midst of the hustle and bustle of the Ortigas financial and central business district.

Read More

Church News

Be updated with the latest happenings in our local Churches worldwide.

Read

Resources

Read teaching resources here.

Read

Jesus the Healer

 • JIL 36th Anniversary Part 2
 • JIL 36th Anniversary Part 1
 • Pleasing God
 • Jesus Is Lord Church 35th Anniversary-Replay
 • I'm Moving On - Ptr. Alex Garcia
 • Standing Strong in Righteousness
 • The Healing Church of Jesus Christ
 • Jesus the Good Shepherd
 • More of You
 • Great is Thy Faithfulness
 • Break up your fallow ground
 • Proclaiming Jesus Is Lord
 • Jesus Christ my Shepherd, my Defense
 • All For His Name's Sake and Glory"
 • "Just as He Said"
 • Church, Arise! Advance God's Kingdom
 • Jesus The Healer at JIL Heritage Hotel-Pasay City
 • Jesus Is Lord Colleges Foundation Preparatory Graduation 2014
 • The Danger Of Finishing Badly
 • The 7 last words of Jesus
 • Jesus Is Lord Colleges Foundation Graduation 2014
 • Jesus The Healer - JIL-Prayer Garden Healing Service
 • JIL-Prayer Garden Sunrise Service
 • Why Faith Is So Important - Bro. Eddie C. Villanueva

Support the Ministry

Give, and it will be given to you. They will pour into your lap a good measure-- pressed down, shaken together, and running over. For by your standard of measure it will be measured to you in return.

Give

Parangalan natin ang Diyos
Ni Rev. Dory Vilanueva

Sa pagpili ng Kanyang lingkod, ang ating Diyos kailanman ay hindi tumingin sa panlabas na kaanyuan o sa kakayanan ng sinumang tao. Ibang-iba ang Kanyang pamantayan sa pagtawag ng makakabalikat sa Kanyang ministeryo. Ang unang tinitingnan ng Panginoon ay ang pusong may hangaring parangalan ang Kanyang Pangalan.

Wika nga ng 1 Samuel 2:30b, —Pararangalan ko ang mga nagpaparangal lamang sa akin, at itatakwil ang lahat ng nagtatakwil sa akin.“

Hindi nagbabago ang pahayag na ito ng Diyos. Hanggang sa kasalukuyang panahon na tayo ay napapasailalim sa Bagong Tipan, patuloy pa ring naghahanap ang Diyos ng mga taong may tunay na pagpapahalaga sa Kanyang Pangalan. Sila ang mga taong tunay na nagmamahal, gumagalang at sumusunod sa Diyos. Sila ang mga taong patuloy na sumasaliksik sa Diyos at sa Kanyang Salita.

Sa unang tingin ay tila napakahirap makapasa sa pamantayan ng Diyos.

Subalit ang katotohanan, hindi naghahanap ang Panginoon ng isang perpektong Kristiyano. Ang hinahanap niya ay yung nakahandang sumunod at kumilala sa Kanya sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa kabila ng kanilang mga kahinaan at kakulangan.

May mga paraang nasaad sa Bibliya upang mabigyang karangalan natin ang Diyos. Narito ang ilan na kung ating uunawain at isasapamuhay ay makapagtuturo ng landas patungo sa pinagpalang buhay. Tunay na Pagsisisi
Walang makapagsasabi na siya ay naghahangad na parangalan ang Diyos kung hindi niya tunay na pinagsisisihan ang kanyang mga kasalanan. At ang tunay na pagsisisi ay ang pagkakaroon ng pagkasuklam sa mga maling gawa at ugali at ang pagtalikod sa mga ito. Ang makasalanang gawain, patago man o lantad na isinagawa, ay hindi kailanman makapagbibigay kaluguran sa harapan ng Panginoon.

Subalit maari naman tayong lumapit sa Diyos at humingi ng tawad anumang oras at ang pangako Niya, Siya ay tapat at banal na magpapatawad sa atin at maglilinis ng ating mga kalikuan (1 Juan 1:9). Ito ay dahil tunay na mayaman sa biyaya at mapagpatawad ang ating Diyos. Wika pa nga ng Exodo 34:6-7, —Ang Panginoon, ang Panginoon, ang mahabagin at mapagbiyayang Diyos, malumanay sa pagkagalit, sagana sa pag-ibig at katapatan. Nananatili ang pag-ibig Niya sa libu-libo, nagpapatawad ng kasamaan, paghihimagsik at kasalanan. Ngunit hindi maaaring  hindi Niya parusahan ang nagkasala. Pinarurusahan niya ang mga anak, pati ang apo hanggang sa ikatlo at ikapat na salin ng lahi ng mga amang nagkasala.“
Ngunit sa ating paglapit sa Diyos, siguraduhin nating tunay ang ating pagsisisi sapagkat walang sinuman ang makapagkukunwari sa harapan Niya. Lahat ay lantad at hayag sa Kanya. Kung nais nating malugod ang Diyos sa ating buhay, kinakailangan makita sa atin ang tunay na bunga ng pagsisisi (Mateo 3:8). Pagsunod sa Kanya at sa Kanyang Salita
Isang paraan din upang maparangalan natin ang Diyos sa ating buhay ay ang totohanang pagsunod sa Kanya at sa Kanyang Salita.
Subalit wala pa yatang taong nakasunod sa Diyos nang hindi muna niya nakikilala nang lubos ang kanyang susundan. Kaya‘t ang unang hakbang upang magampanan natin ang kalooban ng Diyos ay ang pagsasaliksik sa Kanyang Salita at pag-aalam ng Kanyang mga prinsipyo, pangako at karunungan na nakapaloob sa Bibliya.

Si Apostol Pablo, bagamat lumaki sa katuruan ng Salita ng Diyos sa ilalim ng pagtuturo ni Gamaliel at nakaranas ng personal na pagkatagpo sa Panginoong Jesus sa Damasco, ay nagwika pa rin nang ganito: “Ang tanging hangad ko ngayo‘y makilala si Cristo at maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, makihati sa kanyang hirap, at matulad sa kanyang pagkamatay.“ (Filipos 3:10)

Nagpahayag si Pablo ng pagnanais na makilala pa ang Panginoon Jesus nang higit kaysa sa mga natutunan niya. Kaya naman, naging napakalapit ni Pablo sa Panginoon na kahit sa mga pagkakataong hindi malinaw sa kanya ang kalooban ng Diyos, nagagawa pa rin niyang malugod ang Diyos sa kanyang buhay.

Matapos nating makilala ang Diyos at magkaroon ng isang personal na relasyon sa Kanya, malalaman natin na ang pagsunod sa Kanyang kalooban ay nagsisimula sa pagnanais na mabigyan Siya ng papuri at pagsamba sa ating araw-araw na pamumuhay. Makasusunod tayo sa kalooban ng Diyos kung minamahal natin Siya nang totohanan. Ang pag-ibig natin sa Diyos ang magsisilbing pampasigla sa ating pagsunod sa Kanya. Hamon nga ng Panginoong Jesus sa mga mananampalataya, "Kung Ako‘y inibig ninyo, susundin ninyo ang iniuutos Ko.“ (Juan 14:15)

Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay nangangahulugan ng pagsasaliksik sa Salita ng Diyos at pagkakaroon ng determinasyon na mamuhay ayon sa mga sinasabi ng Bibliya. At unti-unti, sa araw-araw nating pagsunod sa Kanya, mararanasan natin ang pagsama ng Diyos sa ating buhay. At makikita natin na ang ating mga desisyon sa buhay ay naimpluwensiyahan mismo ng Diyos na ating pinaglilingkuran.

Gayunpaman, ang pagsunod sa Diyos ay isang pagpapasya. Kung ating pipilin na sundin ang Panginoon, napakalinaw sa Kanyang Salita na ito ang daan tungo sa pagpapala. —Maninindigan ang mga kumikilala sa Diyos at sila‘y magtatagumpay.“ (Daniel 11:32b)

Ngunit kung tayo ay susuway sa kanya, kapahamakan ang nakalaan sa atin. (Deuteronomio 28) Subalit ito ang ipinamamanhik ng Diyos: —Pilin ninyo ngayon ang buhay upang mabuhay kayo at ang inyong mga anak.“ (Deuteronomio 30:19b)

Pagpapasakop sa Banal na Espiritu
Kung ang pagbibigay lugod sa Diyos ang hangarin natin sa ating buhay Kristiyano, ang pagpapasakop sa Santong Espiritu ay isa sa mga siguradong paraan.

Ang Santong Espiritu, na isinugo ng Panginoong Jesus matapos Siyang umakyat sa Ama, ang tumutulong sa atin na maunawaan ang lahat ng katotohanan patungkol sa Diyos (Juan 16:13). Siya ang ating Guro, Taga-aliw at Gabay. Ang lahat ng Kanyang itinuturo sa atin ay pawang nagmumula sa Diyos. Kaya‘t isang pagpapatunay na tayo ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos, kung tayo ay nagpapasakop sa Santong Espiritu.

Wika nga ng Roma 8:14-16, "Pagkat ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Pagkat ang tinanggap ninyo ay hindi espiritu na muling magpapaalipin sa inyo sa takot, kundi ang Espiritu ng pagiging anak na nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag sa kanya ng ”Abba, Ama ko.‘ Ang Espiritu mismo ang nagpapatunay sa ating espiritu na tayo‘y mga anak ng Diyos.“ 

Buksan natin ang ating puso at isuko ang ating buhay sa Diyos, upang matanggap natin ang Santong Espiritu na pinagmumulan ng kapangyarihang mamuhay nang matagumpay sa mundong ating ginagalawan.

Mabungang Pamumuhay
Tayo ay hinirang ng Diyos upang humayo at magbunga, at manatili ang ating bunga para sa ikaluluwalhati Niya (Juan 15:16). At ang unang-unang bunga na nais makita ng Diyos sa atin ay ang bunga ng Santong Espiritu gaya ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitis, kagandahang-loob, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili (Galacia 5:22-23). Matapos nito ay ang bunga ng mabubuting gawa para sa kapwa (Efeso 2:10).

Huwag nating kaliligtaan na ang pinagmumulan ng isang mabungang pamumuhay-Kristiyano na kinalulugdan ng Diyos ay yung buhay na malinis sa harapan Niya. Sapagkat ang isang buhay na may nakatagong karumihan kailanman ay hindi makapagdudulot ng kasiyahan sa puso ng Diyos.

Wika nga ni Apostol Pablo sa Roma 12:1-2, —Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, ipinamamanhik ko sa inyo na iharap ninyo ang inyong katawan na haing buhay, banal at kalugud-lugod sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Huwag na kayong makiayon sa takbo ng sanlibutang ito, bagkus ay magbago ng pag-isip. Sa gayon, mapatutunayan ninyo kung alin ang kalooban ng Diyos - ang mabuti, kalugud-lugod at lubos niyang kalooban.“

Panatilihin natin ang isang pamumuhay na makapagbibigay lugod sa Diyos na ating pinaglilingkuran, nang sa gayon ay makamtan natin ang karangalang nagmumula sa Kanya. At tiyak, wala nang hihigit pang karangalan sa buong mundo kaysa rito.

Nawa‘y matularan natin si David na pinarangalan ng Diyos at pinatotohanan Niya nang ganito: "Natagpuan ko kay David, anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko.“ (Mga Gawa 13:22)

Gaya ni David, punuin natin ang ating puso ng Salita ng Diyos upang walang anumang kasalanan ang makapanaig sa ating mga buhay. At sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon sa Kanyang ministeryo, nawa‘y matagpuan Niya ang bawat isa sa atin na naglilingkod nang may katapatan. Iyon lamang at makakamtan natin ang lubos-lubos na pagpapalang nakalaan para sa mga tunay na nagmamahal sa Kanya.

Thanks to Our Partners

 • 1
Advertisement